Nhà sáng lập FTX chạy trốn?

NhàsánglậpFTXphủnhậntinđồnmìnhchạytrốnsaukhicôngtynàynộpđơnphásản.Ảnh:Getty.Tối12/11,SamBankman-Frie ...